Voorwaarden

Deze Leveringsvoorwaarden gelden voor producten van tanden-bleken.nl, die door middel van het internet besteld- en via verzending per post geleverd kunnen worden.

Informatie over deze producten kan verkregen worden bij: Tanden-Bleken.nl, Emmen, Email: info@tanden-bleken.nl.

Definities:

Klant(-en)
Een door tanden-bleken.nl geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, door of namens wie een product wordt besteld.

Bestelling(-en)
Een door tanden-bleken.nl ten name van de klant geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product(-en)
Een product van tanden-bleken.nl, dat volgens de publieksinformatie van tanden-bleken.nl op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending (en)
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van tanden-bleken.nl verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Voorwaarden
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die tanden-bleken.nl van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de klant, en voor zover tanden-bleken.nl kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de klant van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Wij raden sterk aan om alvorens het gebruik van een van onze producten contact op te nemen met uw tandarts. Laat u goed adviseren en volg dat advies ook op. Staak meteen de behandeling in geval van symptomen zoals gevoelige tanden of tandvlees en als u witte vlekjes op uw tanden krijgt. Het bleken van uw tanden is geheel op eigen risico. In geval van een geschil beroept tanden-bleken.nl zich op haar verzekering en keert slechts wanneer dit expliciet wordt opgedragen door de bevoegde Nederlandse rechter en dat ten maximale voor waartegen tanden-bleken.nl is verzekerd. Verder dient u 18 jaar of ouder te zijn als u wilt bestellen in onze webshop. Wij doen er alles aan om producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Heeft u vragen over een van de producten op onze site neem dan gerust contact met ons op. Bij zeer specifieke vragen kan men doorverwezen worden naar onze Nederlandse toeleverancier.

1. Registratie en Bestelling

1.1 De klant kan producten bestellen, nadat hij in het klantenbestand van tanden-bleken.nl is geregistreerd. Voor registratie en bestelling geldt de door tanden-bleken.nl vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte procedures.

1.2 Tanden-bleken.nl behoudt zich het recht voor om klanten niet als zodanig registreren, c.q. om één of meerdere bestellingen niet uit te voeren, of – eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden op te schorten. Tanden-bleken.nl zal van dat recht gebruik kunnen maker wanneer een gerechtvaardigd belang van tanden-bleken.nl hier aanleiding toe geeft. Als regel zal tanden-bleken.nl haar beslissing gevraagd of ongevraagd nader motiveren.

2. Vervoer en Aflevering

2.1 Tanden-bleken.nl draagt het risico van beschadiging of verlies van de producten tot het moment van aflevering van de zending(-en) aan het overeengekomen adres.

2.2 Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal tanden-bleken.nl de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de klant daarover informeren.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de klant zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.

2.4 De aansprakelijkheid van tanden-bleken.nl in verband met door de klant geleden schade ten gevolge van gebrekkige uitvoering van een bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat de klant aan tanden-bleken.nl verschuldigd zou zijn geweest, wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

3. Retourzendingen

3.1 Voor weigering en retourenring van een zending gelden de door tanden-bleken.nl vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte, dan wel met de klant nader overeengekomen, procedures.

3.2 Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen: de inhoud van de zending is niet in overeenstemming met de bestelling of de verpakking van de zending is uiterlijk beschadigd.

3.3 Retourzending zal steeds binnen 8 dagen na aflevering moeten plaatsvinden. Een zending, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar zal de klant de inhoud van de zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. zendingen met een waarde van meer dan € 125,- verzoeken wij u aangetekend te verzenden. Als producten niet compleet of beschadigd zijn bij ontvangst door tanden-bleken.nl worden ze de klant alsnog in rekening gebracht.

3.4 Indien de klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft tanden-bleken.nl het recht aan de klant alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de klant, onverminderd zijn eventuele aanspraken indien tanden-bleken.nl het vervoer van de geretourneerde zending had geregeld.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Een product blijft, ook na aflevering bij de klant, zolang eigendom van tanden-bleken.nl, totdat het bedrag dat de klant in verband met de gedane bestelling van dat product aan tanden-bleken.nl is verschuldigd, volledig is voldaan. Beschadiging en verlies van producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de klant.

5. Betalingswijze

5.1 De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan tanden-bleken.nl verschuldigd is op één van de door tanden-bleken.nl toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door tanden-bleken.nl gestelde (of nader overeengekomen) termijn. In het algemeen geldt vooruitbetaling per bank aan tanden-bleken.nl, dan wel per Creditcard of iDEAL waarbij de meeste Nederlandse banken zijn aangesloten, zoals op de website per keuzemenu is aangegeven.

6. Bijzondere rechten van tanden-bleken.nl

6.1 Door enkele overschrijding van een eventueel overeengekomen betalingstermijn is de klant in verzuim.

6.2 Indien de klant na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heeft tanden-bleken.nl, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen meer te accepteren, en om de uitvoering van alsdan reeds gedane bestellingen op te schorten of te annuleren.

6.3 Indien de klant verplichtingen in verband met bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft tanden-bleken.nl, onverminderd haar recht op nakoming van deze verplichtingen, het recht de klant uit haar klantenbestand te verwijderen.

6.4 Tanden-bleken.nl heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen, die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

6.5 Indien de klant gedurende een lange periode (sinds zijn registratie dan wel sinds de laatste bestelling) geen bestelling heeft gedaan kan tanden-bleken.nl de klant uit haar klantenbestand verwijderen.

7. Bijzondere rechten van de klant

7.1 Voor vragen en reclames met betrekking tot bestellingen of facturen kan de klant zich wenden tot het email-adres.

7.2 Reclamaties dienen uiterlijk 14 dagen na de datum van bestelling of na de factuurdatum te worden gedaan, schriftelijk of per fax.

8. Registratie van gegevens

8.1 De klant verklaart zich er mee akkoord, dat tanden-bleken.nl ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de klant opneemt in één of meerdere registraties. Op verzoek zal tanden-bleken.nl informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de klant verstrekken. Tanden-bleken.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming, of buiten medeweten, van de klant aan derden ter beschikking stellen.

9. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 In geval van een geschil zijn de door tanden-bleken.nl vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.

9.2 Op alle overeenkomsten met tanden-bleken.nl is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

10.1 Het bleken van uw tanden is geheel op eigen risico tanden-bleken.nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel mogelijke gevolgen.

10.2 Raadpleeg voor het bleken altijd uw tandarts, en overleg goed het product dat u wil gaan gebruiken.

10.3 Houd u ten alle tijde aan de meegeleverde gebruiksaanwijzing, bleek nooit langer als voorgeschreven.